Friss hírek

2024. 07. 03.

Kihirdetett jogszabály!

Megjelent a repülőterekre vonatkozó jogszabálycsomag utolsó eleme, az egyes légiközlekedési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 16/2024. (VII. 2.) ÉKM rendelet. 

Benne több, légiközlekedést érintő jogszabály módosult, ezek: 
- 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet (zajgátló védőövezet)

- 5/2000. (III. 10.) KHVM rendelet (résidő) - technikai módosítás

- 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet (hatósági díjak) - technikai

- 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet (légtér) - ATZ légtérre vonatkozó szabályok!

- 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet (földi rádióberendezések) - technikai

- 70/2015. (XII. 1.) NFM rendelet (balesetvizsgálat) - technikai

- 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet (repülések végrehajtása) - ATZ, kommunikáció, határkeresztezés

- 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet (légiforgalmi szolgálatok) - AFIS kötelezettség

- 6/2022. (VII. 27.) TIM rendelet (légiforgalmi tájékoztatás) - ATZ


Elérhető ITT, hatálybalépés - egy hatósági díjas rendelkezés kivételével - július 3-án.

2024. 06.11

Kihirdetett jogszabály!

Megjelent a repülőterek üzemben tartásáról szóló ÉKM rendelet. Elérhető ITT

2024. 05. 24.

Kihirdetett EU rendeletek!

Az alábbi EU rendeletek jelentek meg a mai Hivatalos Lapban:
1. A Bizottság 2024/1400 felhatalmazáson alapuló rendelete (2024. március 13.) a 139/2014/EU rendeletnek a repülőtér biztonsága, a repülőtérüzemeltető-váltás és az események jelentése tekintetében történő módosításáról

2. A Bizottság 2024/1403 felhatalmazáson alapuló rendelete (2024. március 12.) a 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a minősített szervezeteknek az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége általi akkreditálására vonatkozó feltételek és eljárások megállapítása révén történő kiegészítéséről


2024. 05. 23.

Kihirdetett EU rendeletek!

Több EU rendelet (köztük a Basic Regulation) is módosul vagy kiegészítésre kerül a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó szabályok vonatkozásában. A Hivatalos Lap elérhető ITT


2024. 05. 15.

Egyeztetésen a repülőterek üzemben tartásáról szóló tervezet!

Az ÉKM egyeztetésre bocsájtott a repülőterek üzemben tartásáról szóló ÉKM rendelet, május 20-ig lehet észrevételezni. Elérhető ITT 

2024. 05. 11

Kihirdetett jogszabály!

Megjelent az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2024. évi XXVI. törvény, benne az Lt. módosítása. Elérhető ITT

2024. 05. 11

Kihirdetett jogszabály!

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló törvény az alábbi rendelkezéssel egészült ki:  

A bv. szerv a bv. intézet 200 méteres körzete feletti légtérben megjelenő pilóta nélküli légi jármű azonosítására, helyzetének meghatározására, nyomon követésére és a bv. intézet légterébe történő belépés megakadályozására szolgáló eszközt alkalmazhat a bv. intézet területére történő engedély nélküli berepülés észlelése esetén szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

2024. 05. 09

Kihirdetett EU rendelet!

Légiközlekedés-védelem

Megjelent a 2015/1998 végrehajtási rendeletnek a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges bizonyos részletes intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló EU rendelet. Elérhető ITT

2024. 04.30.

Kihirdetett EU rendeletek!

Adminisztratív terhek csökkentése (alapvetően a közigazgatási szereplőket érinti)

1.
Megjelent a
z Európai Parlament és a Tanács 2024/1230 rendelete a 80/2009/EK, a 996/2010/EU és a 165/2014/EU rendeletnek a közúti közlekedés és a légi közlekedés területére vonatkozó bizonyos jelentéstételi követelmények tekintetében történő módosításáról

Légiközlekedési vonatkozása, hogy a 996/2010/EU rendelet 4. cikkének (5) bekezdését el kell hagyni.
A 996/2010/EU rendelet előírja, hogy a nyilvánosság általános repülési biztonsági szintről való tájékoztatása érdekében évente nemzeti szintű biztonsági jelentést kell kiadni. E kötelezettség célja az volt, hogy átláthatóságot biztosítson a tagállamokban tapasztalható általános repülésbiztonsági helyzetről, különösen arról, hogy a balesetkivizsgálási tevékenységek hogyan járulnak ehhez hozzá, figyelembe véve az említett rendelet összefüggéseit. Ez azonban feleslegessé vált, tekintettel az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége által a 2018/1139/EU rendelet alapján közzétett éves repülésbiztonsági beszámolóra, amely a teljes uniós légiközlekedési rendszerre kiterjed, beleértve a balesetek kivizsgálását is.


2.
A földi kiszolgálásról szóló EU irányelv is módosításra került: az irányelv előírja a Bizottság számára, hogy évente tegye közzé az említett irányelv hatálya alá tartozó repülőterek jegyzékét, és a tagállamok számára, hogy juttassák el a Bizottságnak az említett jegyzék összeállításához szükséges adatokat. Mivel ezek az információk nyilvánosan elérhetők és könnyen hozzáférhetők az érdekelt felek számára a repülőterektől, a repülőterek szövetségeitől vagy az Eurostattól, valamint az adminisztratív terhek csökkentése érdekében helyénvaló megszüntetni ezt a jelentéstételi és közzétételi kötelezettséget.

2024. 04. 25.

Kihirdetett jogszabályok!

A 47. számú Magyar Közlönyben az alábbi jogszabályok jelentek meg (alapvetően jogharmonizációs célú módosításokat tartalmaznak):

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról szóló 94/2024. (IV. 25.) Korm. rendelet
- Egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet


2024. 04. 24.

Kihirdetett jogszabály!

2024. 04.18.

Kihirdetett jogszabály!

ÚJ REPÜLŐTERES SZABÁLYOZÁS LÉP HATÁLYBA MÁJUS 1-JÉN!

Megjelent a 159/2010. Korm. rendeletet felváltó jogszabály, amely az április 1-jén az Lt.-ben hatályba lépett új repülőtér és leszállóhely kategóriákhoz igazodva állapítja meg a repülőterekre és leszállóhelyekre vonatkozó szabályokat.A 85/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, fejlesztésének, megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszűnésének szabályairól május 1-jén lép hatályba, és onnan számítva 90 napon belül kell valamennyi nem EU tanúsított reptérnek kérelmeznie az átminősítését.

A 85/2024. Korm rendelethez kapcsolódóan egyéb Korm. rendeletek is módosultak, amelyek a közlekedési igazgatással összefüggő egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 84/2024. (IV. 17.) Korm. rendeletben találhatók.
A módosított rendeletek:
- Lt. Vhr.
- 176/1997. Korm. rendelet - zajgátló
- 4/1998. Korm. rendelet - légtér
- 39/2001. Korm. rendelet - felelősségbiztosítás
- 382/2016. Korm. rendelet - hatósági feladatok
- 531/2017. Korm. rendelet - szakhatóságok
- 532/2017. Korm. rendelet - hatósági eljárások

Mindkét rendelet a 45. számú Magyar Közlönyben olvasható.

A repülőterek és leszállóhelyek üzemben tartására vonatkozó szabályok kihirdetése a közeljövőben várható.

2024. 04.15.

Kihirdetett EU rendeletek!

- Módosul a 2017/373 végrehajtási rendelet a SIGMET fogalommeghatározása, valamint a különleges látvarepülési szabályokra és a légiforgalmi irányítói engedélyekre vonatkozó egyes követelmények tekintetében
- Módosul az ADR.OPS a fényjelzések vonatkozásában (a 139/2014/EU rendeletnek a rádiókommunikáció sikertelensége esetén használandó jelzések tekintetében történő módosításáról szóló 2024/405 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) 
- A SERA módosítás 2025. május 1-től alkalmazandó, kivéve a repülési terv kitöltésére vonatkozó rendelkezések, amelyek a kihirdetést követő 20. naptól.

A rendeletek a Hivatalos Lap április 11-i számában érhetőek el itt

2024. 03.20.

Kihirdetett EU rendelet!

Módosul a repülőtereket szabályozó 139/2014/EU rendelet az események bejelentésének tekintetében.

A módosítás 2025. március 20-tól alkalmazandó.

A Bizottság 2024/894 végrehajtási rendelete (2024. március 13.) a 139/2014/EU rendeletnek az események bejelentése tekintetében történő módosításáról elérhető itt.

2024. 03.17.

Társadalmi egyeztetés!

Az ÉKM társadalmi egyeztetésre bocsájtotta az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvény tervezetét, amely a légiközlekedésről szóló törvény és a Kbvt. módosítását is tartalmazza. Az észrevételeket március 21-ig várják, a tervezet itt érhető el.

2024. 01. 28.

Kihirdetett jogszabály!

Nyelvi helyesbítést adtak ki a SERA rendeletre, azaz maga a rendelet nem módosult, csak a magyar nyelvi változat eddig hibát tartalmazott.

Elérhető itt.   

2024. 01. 28.

Kihirdetett jogszabály!

Módosult a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet

2024. 01. 23.

Kihirdetett jogszabály!

Módosultak a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának szabályai. 

2/2024. (I. 23.) BM rendelet a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról

2024. 01. 19.

Kihirdetett jogszabály!

Megjelent a 3/2002. GKM rendelet módosítása egy új díjjal, ami a védelmi háttérellenőrzés. 

31 nap múlva lép hatályba a rendelkezés

2024. 01. 02.

Kihirdetett jogszabályok!

Az alábbi felsorolásban szereplő jogszabályok csak a Hírlevélben jelennek meg kattintható formában.

Az év végi jogalkotási dömpingben az alábbi jogszabályok jelentek meg.

1. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényben módosult a légiközlekedésről szóló törvény is.
Benne (többek között): repülőterek újrakategorizálása és egyes szabályok módosítása, földi kiszolgálóknál testkamera használatára vonatkozó szabályok, hatósági eljárási határidők, felügyeleti díjak!

2. A közlekedési igazgatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló Korm. rendeletben:

- A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása
- A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása
- A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. Módosultak a regionális repülőtereknek nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályok a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2022. (XII. 1.) MK rendelet uniós támogatási szabályok változásával összefüggő módosításáról szóló 30/2023. (XII. 27.) MK rendeletben (11. §, 23. oldal)

4. A 655/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet, valamint a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
A megtévesztő cím ellenére ebben módosult a repülőterekről szóló 159/2010. Korm. rendelet is.

5. Repülőterekre vonatkozó szabályokat is tartalmaz a 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról.

6. Az Országos Meteorológiai Szolgálat megszűnésével kapcsolatos módosítást tartalmaz a 41/2023. (XII. 29.) EM rendelet a repülésmeteorológiai szolgáltatás rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 17/1997. (VI. 25.) KTM–KHVM–HM együttes rendelet módosításáról - OMSZ helyett HungaroMet

7. 29/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet a légijárművek lajstromozásának szabályairól szóló 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet módosításáról

8. 30/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról

9. 31/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

10. 32/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet módosításáról

11. 40/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet módosításáról

12. 47/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról szóló 6/2021. (II. 5.) ITM rendelet módosításáról (KTI átnevezése)

13. 49/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet a Nemzeti Repülésbiztonsági Programra és a Repülésbiztonság-irányítási Rendszer működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 5/2022. (II. 11.) ITM rendelet módosításáról (KTI átnevezése)

14. 24/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet a XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak és központi kezelésű előirányzatainak kezeléséről és felhasználásáról - repülőterek támogatása


2023. 12. 21.

Kihirdetett jogszabályok!

Több jogszabály is módosult, köztük a légiközlekedésről szóló törvény is, amelyek a Budapest Airport visszavásárlásával kapcsolatosak, ám ezek alapvetően nem repüléssel, hanem gazdálkodással kapcsolatos szabályok. Ezen kívül rögzítették azt is, hogy a helyi önkormányzat a tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőteret (BUD-on kívül ugye Debrecen és Sármellék tartozik ebbe a kategóriába) ingyenesen vagy visszterhesen az államnak átruházhatja.

A törvényi szintű szabályok az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXVII. törvényben található. MK184 17. oldaltól, kormányrendeleti szabályok a 49. oldaltól, díjazással kapcsolatos korm. határozat a 120. oldalon. (Érdemes keresőszavakat használni.)


2023. 12. 20.

Társadalmi egyeztetés! - Link

Lajstromozás és légterek

Véleményezési határidő: december 27.

Az ÉKM egyeztetésre bocsájtotta:

1. A légijárművek lajstromozásának szabályairól szóló 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet módosítását

2. A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosítását. - Érintett légterek: Szeged TIZ-ek, Tököl TIZ, Szeged Drop Zone. 2 új TRA, 


2023. 12. 20.

Társadalmi egyeztetés!

Január 1-től ismét módosulni fognak a légtérhasználati díjak a következők szerint:

Az útvonalhasználati egységdíj 33,77 euróról 28,30 euróra csökken.

A közelkörzeti egységdíj 316,60 euróról 300,05 euróra csökken. 

A késedelmi kamat 9,97%-ról 13,26 %-ra emelkedik.


2023. 12. 20. 

Kihirdetett jogszabályok!

NMHH rendeletek módosultak, mivel még a régi Basic Regulationre (216/200/EK rendelet)  hivatkozást tartalmazták, ám egyúttal pontosították is, hogy milyen eszközökre NEM terjed ki az adott rendelet hatálya.


Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet eddigi rendelkezése:

1. § (3) bekezdés c) pont EDDIG:

/A rendelet hatálya nem terjed ki/

c) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti repüléstechnikai termékre, alkatrészre és berendezésre;

ÚJ szöveg:

/A rendelet hatálya nem terjed ki/ 

"c) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/1139 rendelet] hatálya alá tartozó, kizárólag légi használatra tervezett, az alábbi kategóriákba tartozó légiközlekedési berendezésekre:

ca) légijárművek, a pilóta nélküli légijárművek kivételével, valamint az ezekhez tartozó hajtóművek, légcsavarok, alkatrészek és fel nem szerelt berendezések;

cb) pilóta nélküli légijárművek, valamint az ezekhez tartozó hajtóművek, légcsavarok, alkatrészek és fel nem szerelt berendezések, amelyek tervezését az (EU) 2018/1139 rendelet 56. cikk (1) bekezdésével összhangban tanúsították, és amelyeket kizárólag a Nemzetközi Távközlési Egyesület Nemzetközi Rádiószabályzatával védett légiforgalmi célú felhasználásra felosztott frekvenciákon való működésre terveztek;"


A rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet módosítása:

1. § (2) bekezdés c) pontja EDDIG:

/A rendelet hatálya nem terjed ki/  

c) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkében meghatározott, légijármű-fedélzeti termékre, alkatrészre és berendezésre;

ÚJ SZÖVEG:

/A rendelet hatálya nem terjed ki/

"c) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/1139 rendelet] hatálya alá tartozó, kizárólag légi használatra tervezett, az alábbi kategóriákba tartozó légiközlekedési berendezésekre:

ca) légijárművek, a pilóta nélküli légijárművek kivételével, valamint az ezekhez tartozó hajtóművek, légcsavarok, alkatrészek és fel nem szerelt berendezések;

cb) pilóta nélküli légijárművek, valamint az ezekhez tartozó hajtóművek, légcsavarok, alkatrészek és fel nem szerelt berendezések, amelyek tervezését az (EU) 2018/1139 rendelet 56. cikk (1) bekezdésével összhangban tanúsították, és amelyeket kizárólag a Nemzetközi Távközlési Egyesület Nemzetközi Rádiószabályzatával védett légiforgalmi célú felhasználásra felosztott frekvenciákon való működésre terveztek;"

  

2023. 12. 20.

Kihirdetett jogszabályok!

Apróbb (?) jogalkotási malőr, hogy még csak most helyezték hatályon kívül a BUD hivatás tűzoltóságáról szóló BM rendeletet, noha már október 1 óta az állomány átkerült a Budapest Airporthoz. (A "Hatályos jogszabályok" fülön ezért sem volt kattintható eddig sem, most törlésre is kerül.)

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tűzvédelmi, műszaki mentési feladatait ellátó hivatásos tűzoltóság működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 60/2012. (XI. 30.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 54/2023. (XII. 19.) BM rendelet a 183. Magyar Közlönyben jelent meg.


2023. 12. 15.

Társadalmi egyeztetés! - link

Egyeztetésen a közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló ÉKM rendelet tervezete.

Véleményezési határidő: december 22.

Légiközlekedési vonatkozások:


Ezen felül a KTI Közlekedéstudományi Intézet Kft. nevének módosítását vezették át további jogszabályokban is KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra.2023. 12. 15.

Kihirdetett jogszabályok! - Magyar Közlöny 180. szám

1. 563/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Apróbb szövegpontosítás történt a biztonsági okmányokkal kapcsolatban. A teljes mértékben nemzeti hatáskörbe tartozó biztonsági okmányok körébe sorolták az alábbiakat:

3.2.18. a nemzetközi kereskedelmi repülőtér üzembentartója által kibocsátott repülőtéri azonosító kártya;

3.2.19. a nemzetközi kereskedelmi repülőtér üzembentartója által kibocsátott állandó behajtási engedély;

3.2.20. a légiközlekedési, a légiközlekedési védelmi hatósági felügyeletet ellátó és a légiközlekedés védelmi, valamint biztonsági ellenőrzést végző személyek részére kiállított, a repülőtér szigorított védelmi területére vagy bármely légijármű fedélzetére történő belépésre jogosító igazolvány és eseti belépésre, ellenőrzésre jogosító igazolvány


2. A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A közmeghallgatás a különböző helyszínen jelen lévők között, egy időben, valós idejű kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján is megtartható.

(2b) A közmeghallgatás az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján is megtartható. A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel. A légiközlekedési hatóság – szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával – a beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi. A kérelmet benyújtó légitársaságok a közzétételtől számított 3 napon belül a tájékoztatást véleményezhetik."


2023. 12. 13.

Kihirdetett jogszabályok! - Magyar Közlöny 177. szám

1.  Magyarország nemzeti meteorológiai szolgáltatójáról és a meteorológiai tevékenységről szóló 547/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

Benne: repülésmeteorológia

2. a fegyveres biztonsági őrök fegyver viselésére való egészségi és pszichológiai alkalmasságának feltételeiről, valamint a fegyver viselésére való alkalmasság vizsgálatának és ellenőrzésének a szabályairól szóló 51/2023. (XII. 12.) BM rendelet

/nemzetközi kereskedelmi repülőterek számára releváns/
2023. 12. 12.

Társadalmi egyeztetés! 

#AIP #adatszolgáltatás #repülőterek


Az ÉKM egyeztetésre bocsájtotta azt a Korm. rendelet csomagot, amely több, repülőterekre vonatkozó jogszabály módosítását tartalmazza elsősorban az AIP-hez történő adatszolgáltatással kapcsolatban.

Véleményezési határidő: december 19. 

Módosul: 

  • Vhr. (141/1995. Korm. rendelet) - AIP
  • 159/2010. Korm. rendelet - vízi repülőtér
  • 314/2005. Korm. rendelet (környezeti hatásvizsgálat és IPPC) - vízi repülőtér

Elérési linkDecember 4-én 8 órakor kiküldésre került az első hírlevél! :)

Aki feliratkozott, de nem kapta meg, az keressen e-mailben a repulesijogszabalyfigyelo@gmail.com címen!

2023. 11. 30.

Hatályon kívül helyezték az állami tulajdonú légi jármű tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről szóló 21/2021. (XI. 19) NVTNM rendeletet, amely az Airbus A330-243F típusú szállítógép vonatkozásában az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként 2024. június 30-ig a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Társaságot jelölte ki.


Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el